داشتم کیبرده کامپیوترو درس میکردم 
دختر داییم سه سالشه اومد کنارم ازم می پرسه : این
چیه ؟
میگم : کیبورده
میگه : من نبردم !...
میگم : کیبورده !
میگه : من نبردم !!
میگم : ، ، کیبورد
با گریه پا شد رفت پیش مامانش میگه : مامان بخدا من
نبردم ...
?یعنی کیبوردو کوبوندم تو سرم !
مامانم اومده میگه : صدای چی بود ؟
میگم : کیبورده
مامانم میگه : بس کن دیگه خجالت بکش نه اون بچه برده ، نه
من ، نه کس دیگه ا? ! خودت گمش کردی? ! تو همین
اتاقه ! پاشو خوب بگرد !!!الانم یه گروه تجسس داره دنبالش میگرده....

4جوک