استاد :در حرکت پرتابی با چه زاویه ای بیشترین برد را خواهیم داشت؟ 
دانشجو :۴۵درجه 

استاد :افرین. چرا؟ 
دانشجو :چراشو نمیدونم استاد!توی انگری بردز اینطوریه !


جوکی