بدترین شکستمو وقتی خوردم که با عشق و امید گره هندزفریمو باز کردم
ولی دیدم گوشیم شارژ نداره …
هنوز کمر راست نکردم ! 


جک و پیک