هنگام دفن حضرت حافظ گروهی متعصب به خاطر اشعارش از دفن وی در گورستان مسلمانان جلوگیری میکردند و گروهی نیز خواهان دفن وی در گورستان مسلمانان بودند.در نهایت رای بر این شد که از کتاب وی فالی بگیرند تا ببینند خود چه میگوید. این بیت آمد:

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ اگر چه غرق گناه است میرود به بهشت

4-جوک