دنیای تار قشنگ تره

وقتی مرز  هیچ چیز مشخص نیست

وقتی نور به منبعش محدود نیست

موقعی که ساعتو نمیشه خوند! و نمیشه فهمید خط سیر نگاه مردمو

دنیای تار  دنیای بی بندوباری و البته دوست داشتنی


زوال