بعلت تحمل مرد در برابر مشکلات گرانی، قطع شدن یارانه
گرانی مسکن، ماشین، دانشگاه بچه ها و مخارج بالای مادر بچه ها
بهشت با شیب ملایم در حال حرکت به زیر پای پدران میباشد !


هفتگی