, بچه ها! دخترا! پسرا!
زشته بخدا این همه با هم کل کل نکنید سر موضوعات بی ارزش!!!
آخه دختر و پسر چه فرقی دارن مگه باهم، هر دو رو خدا آفریده دیگه!
هردو شون رو خوب آفریده، حالا پسرو یکم خوبتر!
هر دو ضعف دارن حالا دخترا یکم بیشتر!
به هر دوتاشون عقل داده، حالا به پسرا یکم بیشتر!
هر دوشون دنبال اونیکین، حالا دخترا یکم آویزونتر!
دیگه این همه بحث نداره که!
باهم دوست باشید دیگه!


4جوک