رفتم از عباس آقا نون وا محل سه تا نون قسطی بگیرم
نامرد دوتا ضامن میخاست با چک معتبر
هیچ دیگه الان منتظرم سبد کالا اعلام کنن 


4جوک