یه روز خدا رو ببینم دستمو میذارم رو شونش میگم:

خدایی هر بلایی سرمون آوردی به کنار ، دونه های هندونه رو چرا توش پخش کردی !؟


هفتگی