فامیل دور:کاشکی شعور هم مدرک داشت تا بعضیا به هوای مدرکش هم که شده میرفتن یادش میگرفتن!! همساده:اقو عی جوری که خیلی بدتر میشد آقای مجری :همساده جان چطور مگه؟ همساده :اخه عی جوری بعضیا میرفتن مدرک جعلی میخریدن دیگه نمیشد بیشعور بودنشون رو ثابت کرد!! فامیل دور:من دیگه حرفی ندارم


.SMSOJOK.