طوری خوشگل نباشید
که آدم نفهمیده چی گفتید
بگه اوکی چشم


جوک وپیک