باپرایدم تو جاده موندم بی بنزین 
ی ۲۰۶ک رانندش دختربود نگه داشت 
گفت چی شده بگوکمکت کنم 
گفتم سوختم تمام شده میشه ازماشینت بنزین بکشم؟ 
گفت مگه بنزین۲۰۶به پرایدمیخوره 
هیچی دیگه ماشینم از شوک گیربکس آورد پایین 
سر سیلندرهاهم سوخت 
نوربالاشم یکسره شده


۴جوک