دیروز سرمو از پنجره بیرون کردم یکم دود بخورم.....همش توش اکسیژن بود :(
.
.
.
دکترم رفتم جوابم کردن :|4جوک