دختره میره ازمون رانندگی داشته دنده عقب میرفته، سرعتش که زیاد میشه از افسره میپرسه: اجازه هست بزنم دنده ۲ عقب؟!!!!!
میگن دنده عقب استعفاشو گذاشته رو کاپوت! نوشته خستم بزارید برم^^^^^
افسره هم عقب عقب راه افتاده سمت کربلا میگه تا رو مین نرم ول نمیکنم~~~~~
مذاکرات هم تعطیل شده اشتون تو راهه ببینه جریان چیه!!!!!!


4 جوک