امسال هیچ چیز به درد بخوری تو کنگره چهانی بارسلون معرفی نشد بی خودی این همه راه رو اومدم، وقتمو بیخودی تلف کردم
.
.
.
.
.
.
.
.
بچه کم با اون صاب مرده بازی کن، ملات هارو بیار بالا،
اوستا فرغون پنجره دوشنبه رفته پنچریشو بگیره الان میارم


جوکی