بیاید امسال برای عید خرید نکنیم...
بزارید پولتون تو بانک باشه؛ شاید یه بیچاره ای احتیاج به یک اختلاس داشته باشه!!
زن و بچه هاشون اون سر دنیا منتظرن


۴جوک