آسمان را می خواهم برای عبور، جاده باریک است!

 خورشید را می خواهم برای گرما , هوا سرد است!

 ماه را می خواهم برای نور، راه تاریک است!

 تو را می خواهم برای نظافت،عیدنزدیک است!SMSOJOK