یک سمینار خیریه در لندن در حال برگزاری بود. بیل گیتس به روی سن رفت و با ریتمی آرام شروع به دست زدن کرد. هر سه ثانیه یکبار. 
بعد از چند دقیقه گفت: هربار که من دست میزدم کودکی در آفریقا از گرسنگی جان سپرد.
یه ایرانی از میان جمع بلند شد و فریاد زد: خب نزن نزن اشغال مگه مرض دازی خب نزن


جوکی