عید نوروز را تعریف نمایید
فاصله بین ملی شدن صنعت نفت تا توافق هسته ای را عید نوروز گویند