تو هیئت بودم...
آخونده گفت قال رسول الله:..
منم داد زدم النکاحو سنتی!
نمیدونم چرا بیرونم کردن!
مگه همیشه بعدش همینو نمی گن ؟!!

جوکی