تو خونواده ما هر کسی که موقع صرف غذا ده دقیقه تاخیر کنه....غذاش توسط یکی دیگه خورده میشه و تا وعده بعد باید گرسنه بمونه!!!! دلم واسه نسل آینده مون میسوزه!! احتمالا همدیگه رو زنده زنده بخورن!!!!


4joke