من : حالم از سربازی بهم میخوره من نمیخوام برم سربازی
دختره: باید بری سربازی تا آدم بشی
من: حالا نه شما خیلی آدمین؟
دختره: ما آدم نیستیم ، فرشته ایم
من: بدتر
دختره : وا :| چرا؟
من: چون فرشته ها به آدم سجده میکنند توام باید به من سجده کنی
یالا سجده کن ^_^
زود باش سجده کن کصــــــــــافط... و گرنه میدم خدا پدرتو در بیاره

جوکی