کره خر چیست!!؟؟؟
کسی ک از سوپری کره میخرد:-)


۴جوک