سلام.میدونی امروز چه روزیه؟!!!
.......
.....
....
...
..
.
نه جون من نمیدونی؟؟!!! بابا از تو بعیده!!
.
..
...
....
.....
......
زود برو تقویمو ببین!!! زوووووود باش!
.
.
.
.
فهمیدی؟! آره درسته!! امروز روزیه که یه بیکاری مث من یه جلبک ذهنی مث تو رو سرکار گذاشت! زود برو تو تقویم بنویس یادت نره!!! آفرین......بای!!! :دی

۴جوک