زنگ زدم مدرسان شریف یارو گوشیو برداشت گفت بله؟
گفتم مدرسان شریف
گف بفرمایید
گفتم مدرسان شریف
گف عرضی داشتید
گفتم مدرسان شریف
گف بله درست گرفتید
گفتم مدرسان شریف
کار که به فحش رسید بهش گفتم حالا میفهمی ما جلو تلویزیون چی میکشیم؟
گف آره همینو میخواستی بگی؟
گفتم مدرسان شریف!

جوکی