شخصی رابعد از چهل روز از زیرآوار بیرون آوردند وقتی دلیل زنده ماندنش بعدازچهل روزراپرسیدند..
گفت سوراخی زیر آوار وجود داشت شبها از اون سوراخ بیرون میرفتم وبرای خودم ساندویچ می خریدم 
ودوباره برمیگشتم ومنتظر برادران امداد گر میشدم..