رفتم آرایشگاه
آرایشگره پرسید کوتاش کنم؟
گفتم مگه میتونی بلندشم بکنی.؟