ماکه پول نداریم بریم عطر گرون بخریم ولی عوضش یه مایع دستشویی داریم بارایحه ی هلو هروقت می خام برم بیرون کل هیکلمو باش میشورم تابوی هلو بدم