گوشی پسر خاله ام رو گرفتم از تو دفتر تلفنش یه شماره در بیارم
به معنای واقعی خاک تو اون سرت با این دفتر تلفنت
اباس
اون یکی اسخر
فرآد
ممود
ناسر
هام
رزا
موسا
جوات
ممد(تویز روقن)
رمض کارد یارانه
نقى (خت سابتش)
نقى (خت ایرانسلش)

قابل توجه کسایی که میگن غلت املایی زیاد داری