اگر موجودات فضائی به زمین بیان 
ژاپنی:
چطوری از علم پیشرفته اونها میشه استفاده کرد؟
روسها میگن:
سفینه ، تسلیحات و تجهیزاتشون رو چجوری کش بریم؟!
و اما ایرانیا
با عجله خود را به علمای دین میرسانند و میپرسند : آیا عقد با زن فضائی شرعاً جائز است ؟