خانومه فیش گاز رو برده بانک
به یارو پشت باجه میگه ببخشید اقا شما گاز می گیرید؟
طرف گفته نه خانم متاسفانه من فقط جفتک می اندازم
اون اقای همکارم گاز می گیره