آیا میدانستید : در بیمارستان های ایران
مریض را (بیدار) میکنند تا قرص خوابشو بخوره ؟؟