دختره زبونش تو دستگاه عابر بانک گیر میکنه،میبرنش بیمارستان ازش میپرسن زبونت تو دستگاه عابربانک چکار میکرده 
میگه: کارتم رو که وارد کردم گفت زبان خود را وارد کنید