آقا من بعد از دیدن عکس دخترای زمان قاجار 
تازه فهمیدم چرا حافظ و سعدی 
میرفتن عاشق خدا میشدن