بچه ۷ساله آیفون فایو اس دستشه
خدا شاهده من همسن این بودم تنها خواستم از خانوادم این بود که
وقتی خیار پوست میکنن منو صدا کنن پوست خیارارو بخورم