دانش اگر در ثریا هم باشد. مردانی از سرزمین پارس
به آن دانش کاری ندارند و بدنبال ثریا خواهند رفت