سلامتی دختری که بنز براش بوق زد توجهی نکرد و گفت 206 عشقم بهتره.....
بنزه زد بهش مرد!!!

آخه آی کیو مگه هرکی بوق زد میخاد سوارت کنه.....
خب برو اون ور منگل بی باک