بعضی‌ وقت ها اینقدر حواست به خودته 
و در آرزوهای خودت غرق میشی‌ که یادت میره! 
که یک نفر منتظر توست، 
تا از توالت بیایی بیرون…!!!