- عروس خانم چیکارن؟ 
- خیاطن ! 
- به به، حالا چیا میدوزن؟ 
- دهن فک و فامیل شوهر !
 
- گفتین آقا دوماد چیکارن؟ 
- مکانیکن !
- به به ، حالا چیکار می کنن؟ 
- دهن فک و فامیل عروس و سرویس می کنن !