من یه خر خونم وقتشه آدم شم 
تا ته خنگی منم باید خنگ شم 
خودمو کشتم شاگرد ممتاز شم 
هیچی نمیفهمم فقط باید پاس شم
 
بخشی از نوشته های دانش آموزی که قراره متحول شه